Regulamin zakupu szkoleń online

Postanowienia ogólne
§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży usług w postaci szkoleń kierowanych do osób zajmujących się marketingiem prowadzonym w serwisach social media, zwanych dalej użytkownikami, których sprzedawcą i organizatorem jest agencja PARTNERZY WSZECHCZASÓW Iluzjonista Damian Kość z siedzibą pod adresem ul. Różana 1, 55-080, Smolec, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 8992729641, REGON 367654438.
2. Oferty szkoleń, o których mowa w ust. 1, są dostępne na stronie internetowej pod adresem https://sklep.gangart.pl/, będącej własnością sprzedawcy.
3. Sprzedaż szkoleń następuje przez Internet, poprzez zawarcie umów na odległość.

Definicje
§2

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

Strona internetowa – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikowi na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny pod adresem www.gangart.pl,

Sprzedawca – Damian Kość, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PARTNERZY WSZECHCZASÓW Iluzjonista Damian Kość z siedzibą pod adresem ul. Różana 1, 55-080, Smolec, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 8992729641, REGON 367654438.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Użytkownika.

Użytkownik – każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Sklepu.

Kontakt ze sprzedawcą
§3

Adres e-mail: biuro@gangart.pl
Adres pocztowy: Różana 1, 55-080, Smolec

Składanie zamówień
§4

Warunkiem dokonania przez Użytkownika zakupu szkolenia poprzez stronę internetową https://sklep.gangart.pl/ jest wypełnienie odpowiedniego formularza i dokonanie zapłaty przez serwis Przelewy24 w terminie 48 godzin.

1. Potwierdzenie przez sprzedawcę przyjęcia złożonego zamówienia skutkuje zawarciem umowy, w rozumieniu prawa cywilnego.
2. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, poprzez wypełnienie formularza wybranego szkolenia. Płatność za wybrane szkolenie możliwa jest jedynie wyłącznie za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
3. Zakup szkolenia będzie dokonany po uiszczeniu zapłaty za to szkolenie.
4. Wymiana korespondencji między użytkownikiem i sprzedawcą może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ceny szkoleń i płatność
§5

1. Ceny szkoleń oferowanych na stronie internetowej www.gangart.pl zawierają podatek VAT 23%.
2. Użytkownik na swoje życzenie otrzyma potwierdzenie sprzedaży w formie faktury VAT.
3. Płatność za szkolenia może nastąpić wyłącznie przelewem on-line za pośrednictwem systemu Przelewy24.

Realizacja zamówień
§6

1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź e-mail z serwisu https://sklep.gangart.pl/ stanowiącą potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży.
2. W toku składania zamówienia Użytkownik, poprzez zaznaczenie lub niezaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola, oświadcza że wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w §8 ust. 6 Regulaminu. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Użytkownik otrzymuje informację o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Ochrona własności intelektualnej
§7

1. Wszelkie produkty oferowane lub udostępniane za pośrednictwem strony internetowej www.gangart.pl chroniony zgodnie z prawem autorskim.
2. Użytkownik ma prawo korzystać z nabytego Produktu na zasadach określonych w Licencji Użytkownika, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Użytkownik zobowiązany jest do nieprzekazywania odsłuchiwanych lub nabytych przez niego za pośrednictwem strony internetowej produktów osobom trzecim, a także dbania o to, aby osoby te nie miały dostępu do odsłuchiwanych lub nabytych przez niego produktów w sposób umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Użytkownikowi na mocy Licencji Użytkownika.
4. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji o naruszeniach, o których mowa §7 punkt 2, Sprzedawca wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Sprzedawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Sprzedawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia Licencji Użytkownika lub innych praw do produktu.

Reklamacje
§8

1. Użytkownik może kierować reklamacje drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §3 Regulaminu.
2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Sprzedawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

Prawo odstąpienia od umowy
§9

1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika, złożonego w formie zasadniczo zbieżnej z wzorem, stanowiącym załącznik do Regulaminu, doręczonego Sprzedawcy na adres e-mail lub pocztowy wskazany w §2 Regulaminu.
3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, Umowę uważa się za niezawartą.
5. W ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
6. Z uwagi na charakter produktów będących nagraniami video, a zarazem treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) (dalej: „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu produktu i odstąpienia od Umowy po dokonaniu nabycia produktu, w przypadku gdy:
Użytkownik wyraził w toku składania Zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, oraz
Użytkownik został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy.
7. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na udostępnienie nabytego Produktu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Usługodawca udostępni Produkt Użytkownikowi nabyty Produkt po upływie tego terminu.

Dane osobowe
§10

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania ze https://sklep.gangart.pl/ jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności.

Postanowienia końcowe
§11

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej sprzedawcy https://sklep.gangart.pl/
2. Zamówienia przyjęte do realizacji podlegają regulaminowi w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
3. Regulamin został opublikowany na stronie internetowej https://sklep.gangart.pl/